وب سایت خبری و خبرگزاریها

وب سایت خبری و خبرگزاریها (1)

خبرگزاری ها ركن اساسی در فرایند خبر رسانی و محور مباحث مربوط به مقوله تخصصی تولید خبر به شمار می روند. در سال های اخیر، گسترش موسسه ها و پایگاه های اینترنتی که خود را «خبرگزاری» معرفی می کنند، باز شناخت مفهوم، سازمان و طرز کار خبرگزاری ها را ضروری كرده است. به نظر می رسد كه چنین شناختی می تواند در ایجاد نگرش حرفه ای به مقوله تولید خبر موثر واقع شود.

Rate this item
(8 votes)

Additional Info

  • Technologies XHTML, CSS, XML, Database, Ajax & Jquery, PHP, Forms, Multilingual
  • Website Type Dynamic